Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký:            Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến (PHT)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 4/7/2012

- Ngày đăng ký cuối cùng:             06/07/2012

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu

- Nội dung cụ thể:

+ Tỷ lệ thực hiện: 100:08 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 08 cổ phiếu mới).

+ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): cổ phiếu để trả cổ tức được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (phần thập phân) phát sinh (nếu có) sẽ được hủy.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng .cổ phiếu tại Văn phòng giao dịch Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Phúc Tiến.