S27 – CTCP Sông Đà 27: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý I/2011 đạt 5,04 tỷ đồng, giảm 82% so với cùng kỳ 2010 do giá trị khối lượng đã thi công chưa nghiệm thu kịp thời.

Doanh thu tài chính đạt gần 2,8 triệu đồng trong chi phí tài chính lên tới hơn 3,2 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay (chi phí tài chính của các khoản đầu tư dài hạn năm 2010 đưa vào dự án, năm 2011 phải đưa vào hạch toán vì dự án đã đưa vào vận hành).

LNTT quý I/2011 lỗ 4,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2010 lãi hơn 580 triệu đồng.

LNST lỗ 4,5 tỷ đồng.

Hoàng Ly Theo HNX