Click vào từng ảnh để xem nghĩa tiếng Anh, tiếng Việt: